Home  /  Medijska scena  /  U fokusu

20. 10. 1998

Zakon o javnom informisanju

Na osnovu clana 83. tacka 3. Ustava Republike Srbije, donosim

UKAZ

O PROGLASENJU ZAKONA O JAVNOM INFORMISANJU

Proglašava se Zakon o javnom informisanju, oji je donela Narodna skupstina Republike Srije, na Prvoj sednici Drugog redovnog zasednja Narodne skupstine Republike Srbije u 1998. godini, odrzanoj 20. oktobra 1998. godine.

PR broj 7
U Beogradu,
20. oktobra 1998. godine

Presdednik Republike
Milan Milutinovic, s.r.


ZAKON O JAVNOM INFORMISANJU

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Javno informisanje je slobodno.
Sloboda javnog informisanja je neprikosnovena i niko nema pravo da je nezakonito ogranici ili da prinudom utice na radjavnih glasila.
O povredama slobode javnog informisanja odlucuje sud po hitnom postupku.

Član 2.

Javno informisanje se obavlja posredstvom javnih glasila idrugih sredstava javnog informisanja.
Javna glasila jesu stampa, radio i televizijske stanice i informativne agencije.
Stampu cine novine, casopisi, revije i druge publikacije.
Radio i televizijske stanice jesu javna glasila koja proizvode i emituju radio i televizijski program.
Informativne agencije jesu javna glasila koja prikupljaju, obradjuju i rasturaju informacije korisnicima.
Druga sredstva javnog informisanja jesu stampani, audiovizuelni i ostali oblici proizvedenih i ditribuiranih informacija namenjenih javnosti.

Član 3.

Javna glasila slobodna su da iznose cinjenice i stavove o svemu o cemu gradjani imaju interes da budu obavesteni (u daljem tekstu: javne stvari).
Svako ima pravo da bude obavesten o javnim stvarima.

Član 4.

Javna glasila su duzna da istinito, pravovremeno i potpuno informisu javnost.
Objavljivanje neistina u javnim glasilima smatra se zloupotrebom slobode javnog informisanja.

Član 5.

Zabranjeno je objavljivanje informacija prikupljenih na protivpravan nacin (prislusnim uredjajima, skrivenim kamerama i drugo).

Član 6.

Drzavni organi, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave duzni su da, pod jednakim uslovima, ucine dostupnim javnim glasilima informacije iz svoje nadleznosti, osim podataka i dokumenata koji su zakonom ili drugim propisom ili aktom donetim u skladu sa zakonom, proglaseni za tajnu.

Član 7.

Javno informisanje ne podleze cenzuri.
Niko ne sme da ogranicava slobodu javnog informisanja ni da ogranici slobodan protok stavova i misljenja.

Član 8.

Niko ne sme na bilo koji nacin da sprecava javna glasila da dodju do saznanja o javnim stvarima.
Niko ne sme na bilo koji nacin da sprecava javna glasila da iznose cinjenice i stavove o javnim stvarima.

Član 9.

Sva fizicka i pravna lica imaju pravo da, pod jednakim uslovima, ucestvuju u javnom informisanju.

Član 10.

Zabranjen je svaki monopol u oblasti javnog informisanja.
Zastita od monopola obezbedjuje se zakonom.

Član 11.

U javnom informisanju mora se postovati nepovredivost ljudskog dostojanstva i prava na privatni zivot coveka.
Javno glasilo ne moze objaviti ili reprodukovati informacije, clanke ili podatke u kojima se vredjaju cast i ugled lica, sadrze uvredljivi izrazi i nepristojne reci.
Ako javno glasilo objavi neistinitu informaciju kojom se narusava ugled ili interes pravnog ili fizickog lica na koga se informacija odnosi, ili kojom se vredja cast ili integritet pojedinca, iznose ili prenose neistiniti navodi o njegovom zivotu, znanju, sposobnostima, ili na drugi nacin vredja njegovo dostojanstvo, to lice ima pravo na tuzbu nadleznom sudu za naknadu stete protiv osnivaca, odnosno izdavaca javnog glasila,odgovornog urednika i autora informacije.

II. OSNIVANJE, REGISTRACIJA I
PRESTANAK JAVNIH GLASILA

Član 12.

Javna glasila osnivaju se slobodno, uz prijavu organu drzavne uprave nadleznom za poslove informisanja (u daljem tekstu: nadlezni organ).
Oraganizacije radija i televizije osnivaju se u skladu sa zakonom.

Član 13.

Javna glasila mogu osnivati i izdavati fizicka i pravna lica, u skladu sa zakonom.
Strana fizicka i pravna lica mogu osnivati i izdavati javna glasila pod uslovima utvrdjenim saveznim zakonom.

Član 14.

Javno glasilo se osniva aktom o osnivanju.
Akt o osnivanju sadrzi: ime, odnosno naziv i adresu osnivaca i izdavaca: naziv javnog glasila, izvor i nacin finansiranja javnog glasila, ime odgovornog urednika i ime lica ovlascenog za zastupanje osnivaca.
Aktom o osnivanju uredjuju se odnosi izmedju osnivaca i glavnog i odgovornog urednika javnog glasila.

Član 15.

Podaci o javnim glasilima upisuju se radi evidentiranja u registar javnih glasila (u daljem tekstu: registar).
U registar se uspisuju sledeci podaci: naziv, odnosno licno ime i adresa osnivaca javnog glasila, naziv i vrsta javnog glasila, izvor i nacin finansiranja, licno ime i prebivaliste odgovornog urednika, odnosno lica ovlascenog za zastupanje osnivaca javnog glasila.
Za stampu se, pored podataka navedenih u stavu 2. ovog clana, upisuju i podaci o nazivu i sedistu izdavaca i stamparije.
Za upis programa radija, televizije i informativnih agencija, pored podataka iz st. 2. i 3. ovog clana upisuju se ipodaci o odgovarajucim dozvolama u skladu sa zakonom.
Nadlezni organ blize propisuje sadrzaj registra.

Član 16.

U registar se ne mogu upisati dva javna glasila sa istim nazivom.

Član 17.

Javno glasilo moze se izdavati, odnosno emitovati posle upisa u registar.

Član 18.

Prijavu za upis u registar javnih glasila podnosi lice ovlasceno za zastupanje osnivaca javnog glasila.
Uz prijavu za upis u registar prilazu se dokazi o podacima koji se upisuju u registar.
Prilozi uz prijavu za upis u registar su sledeci:

1) dokaz o identitetu osnivaca javnog glasila;
2) osnivacki akt javnog glasila;
3) dokaz o identitetu odgovornog urednika javnog glasila;
4) dokaz o identitetu izdavaca javnog glasila;
5) dokaz o dozvoli za rad radio i televizijske stanice ili informativne agencije i drugi podaci o dozvolama u skladu sa zakonom.

Podzakonskim aktima ne moze se naloziti podnosenje dodatnih priloga uz prijavu za upis u registar.

Član 19.

Nadlezni organ duzan je da resenje donese u roku od 15 dana od dana prijema prijave.
Ako nadlezni organ ne donese resenje o upisu ili odbijanju upisa u navedenom roku, smatra se da je upis izvrsen.

Član 20.

Ako prijava ne sadrzi sve potrebne priloge, nadlezni organ nalaze podnosiocu prijave da u primerenom roku, koji ne moze biti kraci od 15 dana, dostavi potrebne priloge.
Ako podnosilac prijave u ostavljenom roku ne postupi po nalogu iz stava 1. ovog clana, nadlezni organ resenjem odbija upis.
Resenje o odbijanju upisa je konacno.

Član 21.

Osnivac javnog glasila duzan je da o svakoj promeni podataka koji se upisuju u registar obavesti nadlezni organ uroku od sedam dana od dana nastale promene, radi upisa promene u registar.
Organ moze naloziti osnivacu da dostavi podatke opromenama, u roku koji ne moze biti kraci od sedam dana.
Ako osnivac ni u naknadno ostavljenom roku ne prijavi promene podataka koji se vode u registru, nadlezni organ je ovlascen da utvrdi promenu i izvrsi njen upis.
Resenje o upisu promene dostavlja se osnivacu i odgovornom uredniku javnog glasila.

Član 22.

Nadlezni organ brise javno glasilo iz registra:

1)

ako osnivac javnog glasila donese odluku o prestanku rada javnog glasila;

2) ako prestane da postoji osnivac javnog glsila, a osnivacka prava nisu preneta na drugog osnivaca;
3) ako se javno glasilo ne izdaje, odnosno ne emituje duze od sest meseci neprekidno.

Nadlezni organ je duzan da primerak resenja o brisanju javnog glasila iz registra dostavi osnivacu javnog glasila koje se brise iz registra.
Resenje o brisanju javnog glasila iz registra je konacno.

Član 23.

Ako nadlezni organ utvrdi da su u prijavi ili prilozima navedeni netacni podaci donosi resenje kojim upis u registar ponistava.
Resenje o ponistavanju upisa u registar je konacno.
Javno glasilo prestaje da radi po pravosnaznosti resenja o ponistaju upisa u registar.

III. IZDAVANJE JAVNIH GLASILA

Član 24.

Izdavac javnog glasila jeste pravno i fizicko lice koje izdaje javno glasilo i u tom cilju obezbedjuje uslove za izdavanje, odnosno emitovanje programa javnog glasila.
Ako osnivac nije u isto vreme i izdavac javnog glasila, medjusobna prava, obaveze i odgovornosti osnivaca i izdavaca utvrdjuju se posebnim ugovorom.

Član 25.

Na svakom primerku stampe moraju biti naznaceni: ime, odnosno naziv i adresa osnivaca, izdavaca i stamparije, ime i prezime odgovornog urednika, kao i mesto i godina stampanja, odnosno umnozavanja.
U radio i televizijskom programu, na pocetku i na krajuemitovanja, moraju biti naznaceni: naziv radio i televizijske organizacije, naziv programa i ime i prezime odgovornog urednika.

Član 26.

Stampar moze stampati i umnozavati novine, casopise, revije i druge publikacije tek kad raspolaze dokazom o njihovom upisu u evidenciju javnih glasila.
Stamparija, odnosno izdavac stampane stvari duzan je da,odmah po stampanju, dostavi po tri primerka nadleznom javnom tuziocu, nadleznom organu i Narodnoj biblioteci Srbije.

Član 27.

Javno glasilo ne moze u celini ili delimicno prenositi ni odlozeno emitovati radiotelevizijski program politicko propagandnog sadrzaja na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina u Republici Srbiji stranih radiodifuznih organizacija ciji su osnivaci strane vlade ili njihove organizacije izuzev programa koji se emituju ili odlozeno emituju na osnovu reciprociteta utvrdjenog medjudrzavnim ugovorom.

Član 28.

Kada se informacija preuzima iz domaceg ili stranog glasila, mora se naznacitijavno glasilo iz koga je informacija preuzeta.

IV. ODGOVORNOST I OBAVEZE
U JAVNOM INFORMISANJU

Član 29.

Javno glasilo ima odgovornog urednika.
Javno glasilo moze imati posebnog odgovornog urednika za pojedina izdanja ili rubrike, odnosno pojedine programe radija i televizije.

Član 30.

Za istinitost date, odnosno objavljene informacije odgovoran autor teksta,radio i televizijske emisije ili priloga, odgovorni urednik,izdavac i osnivac.

Član 31.

Zabranjeno je svako ponovno objavljivanje informacija koje su pravosnaznom presudom suda utvrdjene kao krivicna dela, osim kada se radi o objavljivanju pravosnazne sudske odluke po nalogu suda.

V. CUVANJE TONSKOG
I VIDEO ZAPISA I UVID U ZAPIS

Član 32.

Radiodifuzno javno glasilo duzno je da cuva tonske i video zapise informacija iz dnevnih emisija najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno 30 dana od dana objavljivanja informacije iz ostalih emisija.

Član 33.

Ako lice koje ima pravo iz cl. 38., 41. i 55. ovog zakona obavesti radiodifuzno javno glasilo da ce zahtevati ostvarivanje svoga prava tuzbom, tonski i video zapis moraju se cuvati 30 dana od dana isteka roka za podnosenje tuzbe odnosno do pravosnaznog okoncanja postupka.

Član 34.

Radiodifuzno javno glasilo duzno je da na zhtev lica iz clana 33. ovog zakona u roku odredjenom tim clanom, da na uvid tonski i video zapis, bez odlaganja i bez naknade.

Član 35.

Javno glasilo pismeno obavestava lice koje je podnelo zahtev za uvid u tonski, odnosno video zapis o mestu i vremenu kada moze izvrsiti uvid.
Uvid se vrsi u radno vreme i u radnim prostorijama javnog glasila.
Javno glasilo je obavezno da licu iz stava 1. ovog clana odredi najmanje tri termina za vrsenje uvida, izmedju kojih razmak ne moze biti kraci od 24 casa.

VI. OBJAVLJIVANJE SAOPTENJA HITNE PRIRODE, ODGOVORA I ISPRAVKI

Član 36.

Odgovorni urednik javnog glasila duzan je da, na zahtev drzavnog organa, bez odlaganja i bez skracivanja, objavi saopstenje o cinjenicama cije je objavljivanje hitne prirode, a odnosi se na opasnost po zivot i zdravlje ljudi, njihovu imovinu ili odbranu i bezbednost.

VII. Objavljivanje odgovora i ispravki

Član 37.

Odgovorni urednik javnog glasila duzan je da, bez naknade, objavi odgovor na objavljenu informaciju kojom se dopunjuju cinjenice i podaci iz objavljene informacije.
Odgovor po obimu ne moze biti duzi od objavljene informacije.
Odgovor se mora objaviti bez izmena i dopuna, i to na istoj strani stampe, odnosno u istoj radio i televizijskoj emisiji ukojoj je bila objavljena informacija na koju se odgovor odnosi, i to u prvom, a najkasnije u drugom narednom broju stampe,odnosno prvoj, a najkasnije drugoj narednoj emisiji radio i televizijskskog programa po prijemu odgovora.
Nije dozvoljeno da se istovremeno sa odgovorom objavljuje komentar odgovora na objavljenu informaciju.

Član 38.

Ako odgovorni urednik javnog glasila odbije da objaviodgovor, ili ako istovremeno objavi komentar odgovora,podnosilac odgovora ima pravo na tuzbu protiv odgovornog urednika javnog glasila nadleznom sudu na cijem je podrucju sediste,odnosno prebivaliste podnosioca odgovora.
Ako usvoji tuzbeni zahtev, sud ce resenjem naloziti odgovornom uredniku javnog glasila da odgovor objavi na nacin utvrdjen u clanu 37. ovog zakona.
Nadlezni sud duzan je da po tuzbi donese odluku u roku od tri dana.

Član 39.

Odgovorni urednik javnog glasila duzan je da bez naknade objavi ispravku objavljene netacne informacije kojom se povredjuje necije pravo ili interes.
Ispravka se objavljuje bez izmena i dopuna, i to na istoj strani stampe, odnosno u istoj radio i televizijskoj emisiji ukojoj je bila objavljena informacija na koju se ispravka odnosi, i to u prvom, a najkasnije u drugom narednom broju stampe, odnosno u prvoj, a najkasnije u drugoj narednoj emisiji radio i televizijskog programa po prijemu ispravke.
Nije dozvoljeno da se istovremeno sa ispravkom objavljuje komentar ispravke objavljene informacije.

Član 40.

Odgovorni urednik nije duzan da objavi ispravku:

1) ako se ispravka ne odnosi na informaciju zbog koje se zahteva objavljivanje ispravke, odnosno ako ne sadrzi stvarne podatke u vezi sa navodima iznesenim u informaciji;
2) ako se ispravkom pobijaju navodi iz objavljene informacije cija je istinitost utvrdjena pravosnaznim aktom nadleznog organa;
3) ako ispravku nije potpisalo ovlasceno lice, odnosno ako pojedinac, kao podnosilac ispravke, nije potpisao ispravku i naveo broj licne karte i adresu stanovanja;
4) ako je ispravka nesrazmerno duza od informacije na koju se odnosi, a podnosilac odbije zahtev javnog glasila da ispravku skrati.

Član 41.


Ako odgovorni urednik javnog glasila odbije da objavi ispravku objavljene netacne informacije kojim se povredjuje necije pravo ili interes, ili je ne objavi na nacin i u roku predvidjenim ovim zakonom, ili ako istovremeno objavi komentar ispravke, podnosilac ispravke ima pravo na tuzbu protiv odgovornog urednika javnog glasila, nadleznom sudu na cijem je podrucju sediste,odnosno prebivaliste podnosioca ispravke.
Ako usvoji tuzbeni zahtev iz stava 1. ovog clana, sud ce resenjem naloziti odgovornom uredniku javnog glasila da ispravku objavi na nacin utvrdjen u clanu 39. ovog zakona.
Nadlezni sud je duzan da po tuzbi donese odluku u roku od tri dana.

VIII. SPRECAVANJE RASTURANJA STAMPE
I SIRENJA INFORMACIJA U JAVNIM GLASILIMA I DRUGIM SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANJA

Član 42.

Rasturanje stampe i drugih sredstava javnog informisanja moze se spreciti samo odlukom suda ako se utvrdi da se njima poziva na nasilno rusenje ustavnog poretka, narusavanje teritorijalne celokupnosti Republike Srbije i Savezne Republike Jugoslavije, krsenje zajemcenih sloboda i prava coveka i gradjanina, odnosno izaziva nacionalna, rasna ili verska netrpeljivost i mrznja.
Nadlezni javni tuzilac moze predloziti donosenje resenja o privremenom sprecavanju rasturanja stampe i drugih sredstavajavnog informisanja samo ako utvrdi da ima osnova za pokretanje krivicnog postupka za krivicno delo koje se goni po sluzbenoj duznosti.
Resenje o privremenom sprecavanju rasturanja stampe i drugih sredstava javnog informisanja donosi nadlezni sud na predlog nadleznog javnog tuzioca u roku od sest sati od prispeca predloga.

Član 43.

Nadlezni sud je duzan da resenje o privremenom sprecavanju rasturanja stampe i drugih sredstava javnog informisanja odmah dostavi osnivacu, odnosno izdavacu ili stampariji s nalogom da ne rastura stampu, odnosno ne siri informacije drugim sredstvima, do pravosnaznosti sudske odluke.
Sud nalaze nadleznom organu za unutrasnje poslove da sve primerke stampe, odnosno drugih sredstava javnog informisanja privremeno oduzme i dostavi sudskom depozitu, odnosno zapecati.

Član 44.

Po predlogu javnog tuzioca za sprecavanje rasturanja stampe i drugih sredstava javnog informisanja (u daljem tekstu: predlog), sud ce odrzati pretres u roku od tri dana od dana prijema predloga.
U postupku po predlogu sud moze odrzati pretres i doneti odluku ako uredno pozvane stranke nisu dosle na pretres, na sta ce se stranke u pozivu za pretsres izricito upozoriti.

Član 45.

Ako sud odbije predlog ili ponisti resenje o privremenom sprecavanju rasturanja stampe ili drugog sredstva javnog informisanja, odredice da svi primerci stampe, odnosno drugih sredstava javnog informisanja koji su bili oduzeti, odnosno zapecaceni, vrate, odnosno otpecate u roku od 12 sati.
Zalba nadleznog javnog tuzioca protiv resenja suda iz stava1. ovog clana ne odlaze izvsenje resenja.

Član 46.

Ako sud odbije predlog, ostecena stranka ima pravo nanaknadu stete zbog neosnovane privremene zabrane, koju ostvaruje kod nadleznog suda u parnicnom postupku.

Član 47.

Resenje po predlogu sud ce doneti odmah po zavrsenom pretresu i javno ga objaviti.
Resenje se pismeno izradjuje i overeni prepis dostavlja strankama u postupku u roku od tri dana od dana objavljivanja.

Član 48.

Protiv resenja prvostepenog suda kojim se odlucuje o predlogu javnog tuzioca stranke mogu da izjave zalbu nadleznom drugostepenom sudu u roku od tri dana od dana dostavljanja prepisa resenja.
Zalba se ne dostavlja na odgovor.
Dozvoljenu i blagovremenu zalbu zajedno sa svim spisima prvostepeni sud ce dostaviti drugostepenom sudu u roku od dva dana od dana prijema zalbe.
Drugostepeni sud moze pozvati i slusati stranke.
Drugostepeni sud je duzan da odluci o zalbi u roku od tri dana od dana prijema zalbe sa spisima.
Protiv resenja drugostepenog suda zalba nije dopustena.

Član 49.

U postupku po predlogu shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uredjuje krivicni postupak, ako ovim zakonom nije drukcije odredjeno.

Član 50.

Odredbe ovog zakona o zabrani rasturanja stampe i drugih sredstava javnog informisanja i postupku shodno se primenjuju i na emisije radija i televizije i informacije koje emituju agencije.

IX. INFORMACIJA O ISHODU KRIVICNOG POSTUPKA

Član 51.

Ako je javno glasilo objavilo da je protiv odredjenog lica pokrenut krivicni postupak, to lice ima pravo, kada se postupak okonca, da od odgovornog urednika zahteva da objavi informaciju o pravosnaznom obustavljanju postupka, odbijanju optuzbe odnoso oslobadjanju od optuzbe.

Član 52.

Zahtev se podnosi odgovornom uredniku u roku od 60 dana oddana pravosnaznog obustavljanja, odnosno okoncanja krivicnog postupka.

Član 53.

Informacija se objavljuje u prvom broju, odnosno emisiji poprispecu zahteva za njeno objavljivanje.

Član 54.

Odgovorni urednik nije duzan da objavi informaciju ili deo informacije iz clana 51. ovog zakona:

1) ako informacija sadrzi misljenja i tvrdnje o cinjenicama kojih nije bilo u prvobitnoj informaciji ili je deo informacije neistinit;
2) ako je sadrzina informacije odnosno dela informacije takva da se osnovano moze pretpostaviti da bi njeno objavljivanje izazvalo zabranu rasturanja stampe odnosno sirenje informacije putem drugih javnih glasila, krivicnu ili prekrsajnu odgovornost, ili gradjansko pravnu odgovornost prema trecim licima.

X. PRAVA LICA NA KOJA SE ODNOSI INFORMACIJA

Član 55.

Pisani zapis (pismo, dnevnik, zabeleska, digitalni zapis islicno), zapis lika ( fotografski, crtani, filmski, video, digitalni i slicno) i zapis glasa (magnetofonski, gramofonski,digitalni i slicno) licne prirode (dalje: licni zapis), bez obzira na tehniku kojom je sacinjen ili kojom se moze reprodukovati, ne sme se objaviti bez pristanka lica cije reci,lik odnosno glas sadrzi, ako se pri objavljivanju moze zakljuciti koje je to lice.
Pristanak je potreban i za neposredno prenosenje lika ili glasa (putem televizije, radija i drugo).

Član 56.

Licni zapisi ne smeju se objaviti bez pristanka onoga kome su namenjeni odnosno onoga na koga se odnose, ako bi objavljivanjem bilo povredjeno pravo na privatnost ili koje drugopravo tog lica.

Član 57.

Ako je lice iz cl. 55. i 56. umrlo, pristanak daju naslednici, pravno lice ciji je umrli bio ucesnik (clan, organ,zaposleni) kada se licni zapis tice njegovog ucesca u pravnom licu, druga lica cija bi uspomena na umrlog mogla biti povredjena objavljivanjem licnog zapisa, kao i lice koje je za to odredio umrli.
Prestankom pravnog lica ne prestaje pravo ucesnika pravnog lica koga se zapis tice licno.

Član 58.

Smatra se da je pisani zapis, zapis lika i zapis glasa objavljen bez pristanka, ako je uvid u pisani zapis izvrsen, odnosno zapis lika i zapis glasa sacinjen na nedopusten nacin.

Član 59.

Pristanak dat za jedno objavljivanje, za odredjeni nacin objavljivanja, odnosno za objavljivanje u odredjenom cilju, ne smatra se pristankom i za ponovljeno objavljivanje, za objavljivanje na drugi nacin, odnosno za objavljivanje za druge ciljeve.

Član 60.

Ako je lice zadrzalo pravo da pristanak opozove, opozivom pristanak prestaje.
Lice ima pravo na opoziv i kada to pravo nije zadrzano ako bi objavljivanje znatno naskodilo njegovim interesima.
U slucaju iz stava 2. ovog clana, osteceni ima pravo na naknadu stete prouzrokovane opozivanjem pristanka.

XI. NOVCANA NAKNADA STETE

Član 61.

Kad sredstvo javnog informisanja objavi neistinitu informaciju kojom se narusava ugled ili interes pravnog ili fizickog lica na koga se informacija odnosi, ili kojom se vredja cast ili integritet pojedinca, iznose ili prenose neistiniti navodi o njegovom zivotu, znanju i sposobnostima, ili na drugi nacin vredja njegovo dostojanstvo, to pravno ili fizicko lice ima pravo na tuzbu nadleznom sudu za naknadu stete protiv osnivaca, izdavaca, odgovornog urednika i autora informacije.

Član 62.

Autor informacije odgovara za stetu nastalu objavljivanjem neistinite, nepotpune i druge informacije cije je objavljivanje nedopusteno, ako ne dokaze da je steta nastala bez njegove krivice.

Član 63.

Autor, odgovorni urednik, izdavac i osnivac ne odgovaraju za stetu ako je neistinita ili nepotpuna informacija verno preneta iz javne skupstinske rasprave ili javne rasprave u nekom skupstinskom telu ili materijala drzavnog organa ili ako je objavljena na zahtev nadleznog organa kao saopstenje.

Član 64.

U sporovima iz clana 61. ovog zakona, sud odlucuje po hitnom postupku.

XII. NADZOR

Član 65.

Nadlezni organ obavlja upravni nadzor nad sprovodjenjem ovog zakona.

Član 66.

Kad nadlezni organ utvrdi da javno glasilo ne ispunjava uslove za pocetak rada, odnosno nastavljanje rada, ili se u svom radu ne pridrzava zakona i drugih propisa, upozorice pismenim putem javno glasilo i zahtevati otklanjanje uocenih nedostataka, a u slucajevima u kojima je uocno krivicno delo ili prekrsaj predvidjen zakonom podnece krivicnu prijavu nadleznom javnom tuziocu, odnosno prijavu za prekrsaj nadleznom organu za prekrsaje.

XIII. KAZNENE ODREDBE

Član 67.

Za objavljivanje informacije kojom se poziva na nasilno rusenje ustavnog poretka, narusavanje teritorijalne celovitosti i nezavisnosti Republike Srbije i Savezne Republike Jugoslavije, krsenje zajemcenih sloboda i prava coveka i gradjanina, odnosno izaziva i nacionalna, rasna ili verska netrpeljivost i mrznja (clan 42.), kaznice se za prekrsaj:

1) osnivac i izdavac novcanom kaznom od 400.000,00 do 800.000,00 novih dinara;
2) odgovorno lice osnivaca i izdavaca i odgovornog urednika novcanom kaznom od 100.000,00 do 400.000,00 novih dinara.

Član 68.

Za prenosenje i reemitovanje radio i televizijskih programa stranih radiodifuznih organizacija suprotno clanu 27. ovog zakona, kaznice se za prekrsaj:

1) osnivac i izdavac novcanom kaznom od 250.000,00 do 500.000,00 novih dinara:
2) odgovorni urednik i odgovorno lice osnivaca i izdavaca novcanom kaznom od 50.000,00 do 150.000,00 novih dinara.

Član 69.

Za zloupotrebu slobode javnog informisanja objavljivanjem neistine kojom se povredjuje pravolicnosti u sredstvima javnog informisanja iz cl. 4 i 11 ovog zakona, kaznice se za prekrsaj:

1) osnivac i izdavac novcanom kaznom od 100.000,00 do 300.000,00 novih dinara;
2) odgovorni urednik i odgovorno lice osnivaca i izdavaca novcanom kaznom od 50.000,00 do 150.000,00 novih dinara.

Član 70.

Novcanom kaznom od 40.000,00 do 100.000,00 novih dinara kaznice se za prekrsaj:

1) ko nezakonito ogranici ili prinudom utice na rad javnih glasila (clan 1);
2) odgovorni urednik, ako javno glasilo objavi informaciju pribavljenu na protivpravan nacin (clan 5):
3) osnivac i izdavac, ako zapocnu sa izdavanjem, odnosno emitovanjem javnog glasila pre upisa u registar (clan 17.) ili ako ne obaveste nadlezni organ o promenama podataka (clan 21) ili ako da netacne podatke za upis u registar ili ako objavljuje odnosno emituje javno glasilo posto je prestalo pravo na njegovo dalje izdavanje, odnosno emitovanje (clan 23.);
4) osnivac i izdavac i odgovorni urednik, ako na svakom primerku stampe ili na spici najave ili odjave emisija na programu radija, televizije, ili novinskih agencija ne naznace propisane podatke (clan 25.);
5) odgovorni urednik, ako glasilo ne cuva tonski ili video zapis informacije u propisanom roku (clan 32.) ili ne izvrsi obavezu produzenog cuvanja zapisa (caln 33) ili onemoguci vrsenje prava na uvid u zapis (clan 35);
6) odgovorni urednik, ako ne objavi saopstenje drzavnog organa hitne prirode (clan 36.);
7) odgovorni urednik, ako u roku ne objavi odgovor (clan37.) ili ispravku (clan 39);
8) odgovorni urednik, ako na osnovu pravosnazne presude ne objavi odgovor (clan 38.) ili ispravku (clan 41);
9) odgovorni urednik, ako objavi informacije o ishodu krivicnog postupka (cl.51-54.) ili objavi pisani zapis suprotno odredbama clanova 55-60. zakona;

Za prekrsaj iz stava 1. ovog clana , novcanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 kaznice se odgovorno lica u pravnom licu ili preduzetnik ako je on osnivac javnog lasila.

Član 71.

Novcanom kaznom od 30.000,00 do 80.000,00 novih dinara kaznice se za prekrsaj: stampar ako stampa i umnozava stampane stvari bez dokaza o njihovom upisu u evidenciju javnih glasila (clan 26); odgovorni urednik ako je informcija objavljena bez oznake javnog glasila iz koga je preuzeta(clan 28); odgovorni urednik ako istovremeno sa odgovorom ili ispravkom objavi i komentar (cl. 37. i 39.).
Za prekrsaj iz stava 1. ovog clana, novcanom kaznom od 10.000,00 do 20.000,00 novih dinara kaznice se i odgovorno lice u pravnom licu ili preduzetnik ako je on osnivac javnog glasila.

Član 72.

Zahtev za pokretanje prekrsajnog postupka za prekrsaje iz clana 67. do 69. ovog zakona podnosi se prvostepenom organu za prekrsaje nadleznom po mestu sedista osnivaca ili izdavaca ili stampara.
Nadleznost organa za prekrsaje moze se utvrditi i po mestu rasturanja stampe odnosno prijema radiotelevizijskog programa.
Prvostepeni organ za prekrsaje duzan je da u roku od 24 casa da zakaze usmeni pretres.
Dostava poziva za usmeni pretres vrsi se predajom licu ovlascenom za prijem pismena ili radniku koji se zatekne u poslovnim prostorijama osnivaca, izdavaca ilistampara. Ako se tako dostava ne moze izvrsiti, poziv se odmah pribija na vrata i time se smatra da je poziv urucen.
Ako se licu protiv kogaje pokrenut prekrsajni postupak ne moze uruciti poziv na nacin iz prethodnog stava, objavice se javni poziv putem nekog od sredstava javnog informisanja, cime se smatra daje dostava uredno izvrsena.
Lice protiv koga je pokrenut prekrsajni postupak duzno je da najkasnije do zakljucenja usmenog pretresa pruzi dokaz daje objavljena informacija istinita. Ako to lice na usmenom pretresu ne dokaze istinitost objavljene informacije, ucinilo je prekrsaj za koji se izrice propisana novcana kazna.
Ako zbog nedolaska iz bilo kograzloga na usmeni pretres okrivljeni ili njegov branilac, odnosno predstavnik okrivljenog pravnog lica, nisu dokazali istinitost objavljene informacije, organ za prekrsaje u svakom slucaju i u njihovom odsustvu donosi odgovarajuce resenje.
Organ za prekrsaje duzan je da u rokuod 24 casa od kada je izvrsena dostava poziva okonca postupak.
Zalba protiv prvostepenog resenja ne odlaze izvrsenje resenja.

Član 73.

Resenjem o prekrsaju utvrdjuje se rok za naplatu novcane kazne koji ne moze biti duzi od 24 casa od donosenja resenja.
Dostavljanje resenja o prekrsaju vrsi se na nacin propisan u clanu 72. st. 3. i 4. ovog zakona.
Ako novcana kazna ne bude placena u rokuod 24 casa od dostavljanja resenja, niti se o njenom placanju pruzi dokaz prvostepenom organu za prekrsaje, naplata se vrsi prinudnim putem.

Član 74.

Prinudna naplata od osnivaca i izdavaca vrsi se prenosom sredstava sa njihovih racuna u korist budzeta Republike Srbije Ukoliko osnivac ili izdavac na svojim racunima ne raspolazu dovoljnim sredstvima vrsi se plenidba njihovih osnovnih sredstava i ona se prodaju na javnoj licitaciji u roku od sedam dana od dana plenidbe.
Ukoliko zaplenjene stvari ne dosezu vrednost izrecene kazne pleni se i stampan materijal.
Sredstva ostvarena licitacionom prodajom, do visine izrecene kazne, uplacuju se u budzet Republike Srbije.
Kod odgovornog urednika i odgovornog lica prinudna naplata vrsi se prenosom sredstava sa licnih racuna u korist budzeta Republike Srbije.
Ukoliko sredstva na tim racunima nisu dovoljna da pokriju visinu kazne vrsi se plenidba njihove licne pokretne i nepokretne imovine i javnom licitacionom prodajom u roku od sedam dana obezbedjuju sredstva za naplatu kazne.
Sredstva ostvarena licitacionom prodajom, do visine izrecene kazne, uplacuju se u budzet Republike Srbije.

XIV. PRELAZNE I ZAVRNE ODREDBE

Član 75.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da vazi Zakon o javnom informisanju ("Sluzbeni glasnik Republike Srbije" broj19/91) osim odredaba cl. 34. i 36. ovog zakona koje ce prestati da vaze danom stupanja na snagu odgovarajuceg saveznog zakona.

Član 76.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije".

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs